• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...

Menu Główne

Program Operacyjny Pomoc Techniczna Drukuj Email
Poniedziałek, 16 Marzec 2009 19:59

CEL GŁÓWNY PROGRAMU


Celem głównym Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna jest zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w latach 2007–2013.

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 zapewnia środki i narzędzia służące finansowaniu i obsłudze procesu realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007–2013 oraz zapewniające właściwy rozwój administracji odpowiedzialnej za realizację instrumentów strukturalnych.

Skala środków pochodzących z instrumentów strukturalnych, możliwych do pozyskania w latach 2007–2013, kilkukrotnie przewyższa alokację przyznaną Polsce na lata 2004–2006. Sprawna absorpcja tak dużych sum wymagać będzie znacznych nakładów finansowych na zapewnienie sprawnego działania systemu przygotowania, zarządzania, wdrażania, monitorowania, informowania, kontroli i oceny pomocy strukturalnej. Ponadto obsługa tak rozbudowanego i skomplikowanego systemu wymaga zaangażowania dużych zasobów administracyjnych w postaci wykwalifikowanej kadry urzędników państwowych.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

  1. Zapewnienie sprawnej realizacji NSRO oraz wsparcie przygotowania przyszłych interwencji funduszy strukturalnych
  2. Skuteczne rozpowszechnianie informacji i promocja NSRO oraz zapewnienie odpowiedniego przepływu i wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO.

PRIORYTETY PROGRAMU


I. Wsparcie zasobów ludzkich
II. Wsparcie informatyczne realizacji NSRO
III. Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych
IV. Komunikacja i promocja

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007–2013 obejmuje swoim zakresem wsparcie wszystkich horyzontalnych działań i procesów z zakresu przygotowania, zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, a także z zakresu wsparcia przygotowania projektów oraz rozpowszechniania informacji i promocji operacji funduszy strukturalnych w Polsce.